O nás
Ubytování
Víno
Degustace
Vinice
Volný čas
Fotogalerie
Kontakt

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. úvodní ustanovení

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní a dodací podmínky práva a povinnosti mezi společností Mgr. Martin Vavříček s.r.o. se sídlem na adrese: Školní 142, 691 81 Březí u Mikulova, IČ: 03925510, DIČ: CZ03925510, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 87326, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2. objednání zboží

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu VAVRICEK.EU. Veškeré tyto objednávky jsou pro obě strany, jak pro kupujícího tak pro prodávajícího závazné.
Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními a dodacími podmínkami internetového obchodu VAVRICEK.EU a souhlasí s nimi, zároveň také potvrzuje, že dovršil věku 18 let v případě objednání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Osobám mladším 18 let veškeré alkoholické nápoje a tabákové výrobky prodávající neposkytuje.
Objednávka je platná pokud jsou vyplněny veškeré informace vyžadované prostřednictvím formuláře na internetovém obchodu VAVRICEK.EU a ověření objednávky prodávajícího u kupujícího formou potvrzujícího e-mailu nebo telefonického dotazu. Objednávky odeslané v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, budou vyřízeny následující pracovní den.

3. cena zboží

Cena všech uvedených produktů je včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme cenu za přepravu. Není-li snížena v časové omezené akci.
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny uvedených produktů. Pokud změna ceny nastane na základě skutečnosti, kterou prodávající nemůže ovlivnit v době od podání objednávky kupujícím až do jeho doručení do sídla prodávajícího, kupující nemusí akceptovat změnu ceny a je oprávněn zrušit tuto objednávku. O změně ceny bude kupující před odesláním zboží neprodleně informován.

4. platební podmínky, forma úhrady

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží na provozovně prodávajícího U hřiště 604, Březí u Mikulova, hotově formou dobírky pracovníkovi přepravní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet u Fio Banky č. 2900776102 / 2010 v CZK, případně na účet u FIO Banky IBAN účtu: CZ7620100000002300886930 ; BIC kód: FIOBCZPPXXX v EUR předem na základě poskytnutých symbolů platby obdržených po objednání zboží. V případě úhrady formou platebního příkazu bude zboží odesláno až po obdržení částky na účet prodávajícího. Neuhradí-li kupující částku za zboží do 7 pracovních dnů, bude objednávka zrušena.

5. dodací lhůta

Termín vyřízení Vaší objednávky a termín dodání je závislý na vybraném druhu dodání. Dodací lhůta pro objednané zboží je v rozmezí 2 - 10 pracovních dnů od doručení objednávky. Prodávající si vyhrazuje, v případě situace kterou nebylo možno ovlivnit, termín dodání prodloužit, ale vždy o tom informuje kupujícího, který má právo v tomto případě od objednávky písemnou formou odstoupit. Dodací lhůta ze strany prodávajícího je splněná, pokud byl předmět koupě v dané lhůtě odevzdaný na přepravu, nebo doručen do provozovny U hřiště 604, Březí u Mikulova v případě osobního odběru kupujícím.

6. reklamace a odstoupení od smlouvy, záruka

Prodávající garantuje kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou a to buď doporučeným dopisem, nebo e-mailem. Reklamaci lze také uplatnit  ústně na naší provozovně U hřiště 604, Březí u Mikulova. Ve všech případech je nutno uvést přesný popis a specifikaci čeho se reklamace týká, adresu, telefon a další potřebné údaje kupujícího.
V případě, že dodávka zboží vykazuje zjevné vady přepravního obalu a to zejména protržení, rozbití atd., je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží.
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na provozovnu prodávajícího U hřiště 604, Březí u Mikulova spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Vráceny budou pouze peníze za zboží, nikoliv však cena za dopravu.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na provozovně Vlkova 19, Praha 3, nebo převodem na účet kupujícího ve lhůtě 30 dnů. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po kupujícím nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo kupujícímu. Kupující rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.
Prodávající není zodpovědný za případné škody způsobené dopravcem s výjimkou dovozu výrobku vlastními pracovníky. Když se hodnověrně prokáže, že dodaný výrobek byl vyexpedován ve špatné kvalitě, nebo poškozený, kupující má právo na bezplatnou výměnu výrobku ve stejné hodnotě. Přičemž však kupující musí nést náklady na jeho opakovanou dopravu na místo určení jako i náklady na vrácení poškozeného výrobku prodávajícímu. Prodávající v tomto případě nevrací kupujícímu cenu za první přepravu. Prodávající neručí za závady způsobené přepravcem (rozbití lahve apod.) – přepravce zásilky pojišťuje.
Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Na doplňky se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.
Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího.
Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).

Reklamace jsou vyřizovány:

7. ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Prodávající je oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Kupující souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Prodávající je oprávněn pro tyto účely využívat osobních údajů zákazníka se společnostmi Facebook a Google. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.